דף הבית >> שירות איתותים פורקס >> תקנון שירות איתותים
תקנון שירות האיתותים

הריני מעוניין לקבל מחברת קבוצת יוזמה להלן "החברה" את שירותי התראה באמצעות: א. הודעות טקסט כתובות (SMS)  במסלול הSILVER ו/או איתותים אוטומטיים במסלול הGOLD בנוגע לאיתותים טכניים שונים בצמדי מטבעות בשוק הפורקס (להלן: "איתותים"  ו-"השירות"  בהתאמה), והכל בכפוף לאמור בטופס זה ובנספח א'.
1.      תנאים כללים:  
       
1.1. הריני מצהיר כי המידע ו/או התוכן שיועבר אלי באמצעות השירות הינו לשימושי האישי בלבד.
1.2. הריני מתחייב שלא להעביר לכל אדם ו/או גוף אחר את האיתותים שיתקבלו אצלי בטלפון השירות מהחברה בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות הטלפון ו/או באמצעות פורומים שונים ברחבי האינטרנט, לרבות אתר החברה, ו/או בכל דרך אחרת וכי לא אעתיק, אשכפל, אצלם, אפרסם או אעביר את המידע שקיבלתי באמצעות השירות לכל גורם שלישי אחר. הנני מצהיר כי ידוע לי שבמידה ואפרסם מידע ו/או התייחסות כלשהי לגבי השירות ו/או לגבי איתותים אשר קיבלתי אצל גורם שלישי כלשהו ו/או בכל פורמטים האמורים לעיל, לרבות באתר החברה, תהיה החברה רשאית להביא לידי ביטול מיידי של הסכם זה ללא החזרת התשלום בגינו מבלי שתהיה לי כל דרישה ו/או תביעה כלפיה והחברה תהא רשאית לתבוע ממני נזקים שיגרמו לה ו/או עשויים יהיו להיגרם לה בשל פרסום המידע ו/או האיתות כאמור.
1.3. הריני לאשר כי הובא מפורשות לידיעתי והוסבר לי בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים כי השירות אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא ו/או המלצה מכל סוג שהוא בנוגע לכדאיות השקעה ו/או החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ו/או לביצוע פעולות כאלה או אחרות וכי התכנים המועברים אלי באמצעות השירות אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם, מפורט או מלא של כל הנושאים בתחום אלא מהווה מידע סובייקטיבי ביחס לאיתותים שונים המתקבלים על פי תורת הניתוח הטכני.
1.4. הריני להצהיר כי הוסבר לי שהשירות אינו בגדר "ייעוץ השקעות" כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995.
1.5. הריני מתחייב כי כל פעולה אותה אבצע בשוק ההון , שוק הפורקס ו/או בכל שוק הון אחר תהיה על דעת עצמי בלבד ולאחר הפעלת שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי המלאה וכי ידוע לי שהחברה, לרבות עובדיה, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר ו/או עקיף, שיגרם לי ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשירות.
1.6. הריני מצהיר כי ידוע לי שהאיתותים אותם אקבל במסגרת השירות אינם מבטיחים תשואה כלשהי ומהווים את דעתם הסובייקטיבית של נותני השירות בלבד, על בסיס תורת הניתוח הטכני.
1.7. הריני מצהיר כי ידוע לי שהחברה אינה מתחייבת לשלוח מספר איתותים מינימלי וכי שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור עם שליחת האיתותים והצמדי מטבעות אשר ינותחו ולגביהן יינתן השרות הנו של החברה, ובכלל זה הגורמים אשר יפעילו את השרות בפועל ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות מכל מין או סוג בקשר עם כך.
1.8. הריני מאשר כי החברה, לרבות עובדיה, אינם אחראים על נכונות המידע, זמינותו, תוכנו, צורתו, לדיוק הנתונים, ו/או לליקוי בדרך העברתם. וכי החברה אינה אחראית לאובדן, הפסד או כל נזק ישיר או עקיף אחר אשר יגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.
1.9. הריני מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה בכל הקשור עם התממשות האיתותים, וכי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות כנגד החברה בגין השירות כאמור, לרבות תביעות לעניין הפסדים ו/או נזקים, ישירים ו/או עקיפים, ו/או תביעות לשיפוי כלשהן והנני מוותר על כל טענה בעניין זה.
1.10. ידוע לי כי החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. על אף האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר ולמידע אשר בתוכו. הנני מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לי בעקבות חדירה כאמור.
1.11. חיוב כרטיס האשראי יבוצע על בסיס חודשי מיום קבלת אישור חברת האשראי, במחיר חודשי של 250 ₪ כולל מע"מ במסלול SILVER ו-350 ₪ במסלול בGOLD, ויימשך כל עוד לא הודיע המנוי בכתב על רצונו להפסיק את השימוש בשירות. ניתוק המנוי מהשירות והפסקת החיוב יכנסו לתוקף בסוף החודש בו ניתנה ההודעה על ידי המנוי (כך שהמנוי לא יחוייב החל מהחודש הבא לאחר החודש בו ניתנה ההודעה). מנוי המעוניין להפסיק את השימוש באתר מתבקש לשלוח הודעה לשירות הלקוחות במייל הבא: SIGNALS@YFX.IL
1.12. הריני לאשר כי לחברה הזכות לשנות ו/או לבטל את השירות כלפי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וביטול השירות כאמור לא יזכה אותי בכל סעד ו/או פיצוי מכל סוג שהוא למעט בהחזר החלק היחסי של התשלום אשר שולם על ידי לתקופה האמורה.
1.13. הריני לאשר כי ידוע לי שבמידה ואבקש להפסיק את השירות, מכל סיבה שהיא, לא אקבל כל החזר כספי בגין תקופה שלא נוצלה.
1.14. השירות יתחיל מרגע השלמת הרשמה באופן מלא לשירות. במידה ומכל סיבה שהיא לא יכובד אמצעי התשלום אותו העביר הלקוח לחברה, לא יקבל הלקוח את השרות עד למועד הסדרת התשלום..
1.15. הריני מסכים כי הדין החל על התקשרות בין החברה לביני הוא הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט הבלעדית בהקשר להתקשרות זו תהא לבית המשפט המוסמך בחיפה.
1.16. ידוע לי כי החברה עשויה לסחור ולהחזיק מעת לעת בנכסים פיננסיים ו/או כל ני"ע ו/או מכשירי השקעה המייצגים צמדי מטבעות המוצגים בשירות.
1.17. הסכמתי למסמך זה ושימוש בשירות הינם מרצוני החופשי, לאחר שקראתי את תוכן המסמך והשירות והבנתי את משמעויותיהם והשלכותיהם.
 
 
נספח א
 
1. האיתותים הטכניים יינתנו באופן הבא:
 
 
1.1. במידה ועל פי תורת הניתוח הטכני הצמד  יגיע, לדעתנו, למצב בו יש תבנית לכניסה לאחד הכיוונים , תישלח למנוי הודעת SMS בלשון: " Long/Short XXX/XXX , limit:XXX, S.L: XXXX, T.P:XXX
 
  חשוב להדגיש פעם נוספת כי אין בכל האמור בכדי ללמד על כדאיות בביצוע פעולה כלשהי בצמד, אלא בכדי להעביר למנוי איתותים טכניים המתקבלים בצמדי המטבעות השונים. על כל מנוי לבצע או להימנע מביצוע פעולות בצמדי המטבעות על פי שיקוליו הבלעדיים ועל אחריותו המלאה.
 
2. שיטת הניתוח הטכני מבוססת על הצלחה סטטיסטית. על מנת לנצל את השירות בצורה המקסימלית יש להקפיד על שלושה כללים הכרחיים שבלעדיהם קשה יהיה למקסם את הרווחים, ואחוזי רוח רבים ירדו לטמיון:
 
א. יש להקפיד לבצע את רובם ככולם של האיתותים הנשלחים (לא לבצע "סלקציות" בין הצמדים.
ב. יש להקפיד ולבצע את הפעולה בשער הקרוב ביותר לשער בו ניתן האיתות (בסטייה של עד 20 פיפס). במידה ולא ניתן לבצע את הפעולה בסטייה האמורה, אין לבצע אותה כלל.
ג. יש להקפיד לקנות את הצמדים במינוף ללא קשר להיסטוריה האישית של המנוי עם אותו הצמד, לטוב ולרע וללא קשר לסוג הצמד.
 
  הקפדה על שלושת הכללים תסייע במיקסום הסיכויים למימוש אותם איתותים טכניים, הימנעות מהפסדים מיותרים ומקסימום התועלת מהשירות.
  לבסוף יש לזכור – אין כל חשיבות לעסקה כזאת או אחרת , הדבר החשוב הנו התשואה המתקבלת בסיומו של כל חודש ו/או תקופה.